• Een nieuwe computer, laptop of printer nodig?


  Of gewoon advies voor uw huidige pc?
  Geef ons een seintje! We helpen u graag verder!

  Partners

   Webdesign

   We helpen kleine ondernemingen en instellingen, maar ook particulieren en zelfstandigen met het realiseren van hun visitekaartje op internet. Een aantrekkelijke vormgeving is het belangrijkste uitgangspunt bij het maken van de website.Evenwicht tussen tekst en beeld is in belangrijke mate bepalend voor het succes van een site. Teclogics verzorgt tegen een aantrekkelijke prijs een heldere en goed vormgegeven website met als basiselementen: uw logo en een korte tekst over uw producten en/of diensten. Aarzel niet om even contact op te nemen, als u een vraag heeft.

   Portfolio

   Triagram

   Osteopathie Van de Voorde

   Exponent Challenges Services

   Verimed

   Dansen met de Wereld

   Wine by ID Fixe

   Garage J&G

   sKrew

   GO! Basisschool De Zonnebloem

   Algemene Voorwaarden

    

   Prijs

   De prijs is deze zoals op het bestek/offerte vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging inde structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie,...). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

    

   Eigendomsvoorbehoud

   Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper, Teclogics.

    

   Geschillen

   Alleen het Belgisch recht is van toepassing op onze contracten. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken of de vrederechter van Leuven bevoegd.

    

   Aansprakelijkheid

   Teclogics is - behoudens opzet of grove schuld van haarzelf of van haar leidinggevend personeel - niet aansprakelijk voor enige schade die de klant of een derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet behoorlijk functioneren van de producten, voor schade ten gevolge van enig advies van Teclogics ten aanzien van die producten, alsmede voor schade ten gevolge van niet tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende producten of diensten. Teclogics is voorts - behoudens opzet of grove schuld van haarzelf of van haar leidinggevend personeel - nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of bedrijfsschade, ook niet van derden.

   Teclogics heeft een Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating met Fortis afgesloten onder contract nr.: 03/66.196.120/03 met de volgende gewaarborgde bedragen: Lichamelijke en materiële schade: gemengd € 1.500.000,00 per schadegeval; Vrijstelling per schadegeval: € 173,53.

    

   Betaling

   Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedwongen.

   Indien anders werd bedongen, wordt dit vooraan op het factuur genoteerd en zal het factuur moeten betaald worden binnen de 14 dagen na factuurdatum.

   In geval van niet-tijdige betaling is automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd van 12 % vanaf de vervaldatum van de factuur evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 25.

   Adres

   Teclogics

   Scheldestraat 18, 9230 Wetteren

   +32 498 444029
   info@teclogics.be
   Ma-Zat: 09u00 - 17u00
   BTW BE 0870.490.074

   We value your privacy

   We use cookies only to enhance your browsing experience. By clicking "Accept", you consent to our use of cookies.